bitplane.net

Philosophy

Okay I’m definitely gonna fill this out…